Psykolog Helle Birkholm-Buch

Cand. psych. Aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi,
Specialiseret i Acceptance Commitment Therapy, ACT

Jeg er 49 år, har tvillingedrenge og er gift med deres far. Når du kommer til samtale hos mig, vil du opleve, at jeg møder dig som et medmenneske og ikke tilstræber en upåvirket anonymitet. Jeg er optaget af, at gøre mit
bedste for at guide dig i retning af det liv, du ønsker at leve. Som psykolog kan jeg tilbyde dig en professionel samarbejdspartner i forhold til de forandringer, du søger, men det vil altid være dig, der er ekspert på dit eget liv.

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet og autoriseret af psykolognævnet, under Social- og Indenrigsministeriet. September 2019 blev jeg godkendt Specialist i Klinisk Psykologi (voksen). Vi er 294 Specialister indenfor denne ordning i Danmark.

Udover erfaring fra mange år som selvstændig, har jeg også erfaring fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i kommunalt regi samt fra Psykiatrien i regionsfunktion for Spiseforstyrrelser.

En af Danmarks mest erfarne i Acceptance and Commitment Therapy

Jeg er hele tiden i gang med at efteruddanne mig og var i 2013-2015 en de første 28 psykologer i Danmark til at gennemføre en 2-årig specialistgodkendt uddannelse i Acceptance and Commitment Therapy, ACT. ACT er den nyeste form for kognitiv terapi. Jeg har modtaget undervisning af mange af de førende internationale eksperter i ACT og superviseres aktuelt af Robyn Walser, PhD. Nedenfor kan du læse mere om min baggrund.

Mindfulness – mental træning

Mindfulness er en effektiv måde at skærpe vores opmærksomhed og med øget opmærksomhed og nærvær kan vi bedre skabe forandringer. Jeg har modtaget undervisning i mindfulness træning. Når relevant, vil jeg tilbyde at lære dig at bruge disse opmærksomheds-/meditationsøvelser, men det er kun, hvis det giver mening for dig.

Jeg er medlem af følgende foreninger, selskaber og forskningsprojekter:

 • World Health Organization’s Global Clinical Practice Network
 • CROP forskningsprojekt på Københavns Universitet, Psykologisk Institut
 • ACBS, Association for Contextual Behavioral Science
 • Dansk Psykologforening
 • Selvstændige psykologers sektion
 • Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
 • Psykologer i Liberalt erhverv
 • Selskab for Psykotraumatologi (Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab)
 • Børne- og Familiepsykologisk Selskab
 • Selskab for Børnesagkyndige
 • Psykologfagligt selskab for Supervision
 • Psykologer i Danmark

Øvrigt psykologfagligt virke

Udover samtaleterapi, rådgivning og supervision, som er min primære beskæftigelse, tilbyder jeg undervisning og foredrag om kliniske problematikker samt ACT-træning.

Jeg har forsket i søskenderelationer og præsenteret på Den Internationale Kongres for Tvillingeforskning flere gange og også her vundet en pris. For psykologfaglig og forskningsbaseret viden om tvillinger, se: www.tvillinger.Info.

Oversigt over kurser og efteruddannelse:

2018 ACBS Denmark Nordic Conference in ACT, se mere på: se mere på www.acbsnordic.com.
2018 2 dages workshop: ACT masterclass/advanced workshop: Acceptance and Commitment Therapy: Deepening our experiential work and growth in flesible implementation. Ved Dr. Robyn Walser, PhD.
2018 Internationalt 2-dages seminar: ICD-11 Guidelines & Scientific Foundations. Mental, Behavioral & Neurodevelopmental Disorders, ved prof. Geoffrey M. Reed, Senior Project Officer WHO og prof. Cary Kogan, University of Ottawa.
2017 Mindfulness trænings- og mentoringkursus, 7-ugers program med PhD Jack Kornfield og PhD Tara Brach, University of California, Berkeley´s Greater Good Science Center. Indeholdende bl.a. Selfcompassion, Trauma and healing, Training in Forgiveness, Loving Kindness, Sustaining Well-being.
2017 Eksistentiel Fænomenologisk Psykoterapi, 1årig efteruddannelse v/ psykolog, specialist og supervisor Vibe Strøier. Indføring i eksistentialismens teori og dens indflydelse på psykologisk og psykoterapeutisk tænkning og klinisk praksis. Udgangspunkt for træningen er egen kliniske praksis og forskellige måder at placere sig som eksistentiel terapeut.
2017 2-dages workshop: ACT for depression and anxiety disorders, advanced workshop med Russ Harris. Russ Harris har været med til at grundlægge Acceptance and Commitment Therapy .
2016 ACBS Denmark Nordic Conference in ACT, bl.a. med deltagelse i flere metodetrænings workshops, se mere på www.acbsnordic.com
2016 2-dages kursus: Supervision af andre faggrupper. Teoretiske, metodiske og evidensbaserede kompetencer i forhold til anvendelsen af supervision i en psykologfaglig, videnskabelig ramme i forhold til andre faggrupper, v/ psykolog, specialist og supervisor, Benedicte Schilling
2016 4-dages kursus: Assessment (differentialdiagnostik), testning, behandlingsplanlægning samt vurdering af behov for videre visitation til andre specialister/faggrupper. Gennemgang af forskellige tests til vurdering af bl.a. depression, stress og OCD, v/ psykologer og specialister Louise Meldgaard Bruun, Per Bjerregaard Knudsen og Svend Aage Rasmussen.
2016 2-dages kursus: Psykoterapeutisk behandling, med fokus på forståelse af kompleksiteten bag vurderingen af henvendelsesårsager, psykisk lidelse og diagnostik. Forståelse for betydningen af forskellige elementer af den psykoterapeutiske behandling i forhold til den enkelte klient samt i forhold til terapeutens egne styrker og svagheder, v/ psykolog og specialist Michael Kaster
2016 2-dages kursus: Psykotraumatologi, teori og praksis. Kurset har fokus på akutte og post-traumatiske reaktioner ved udsættelse for traumer. Differentialdiagnostik i forhold til PTSD, ASD, belastningsreaktioner og depression mv.. Intervention i den akutte fase på både gruppe- og individniveau og efterfølgende psykoterapeutisk behandling, herunder akut kriseterapeutisk indsats, krisestyring, debriefing og defusing, visitering og screening , v/ psykolog, specialist og supervisior i psykotraumatologi, Anders Korsgaard Christensen
2016 2-dags kursus: Lovgivning og Etik v/ Autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Jytte Ganløse samt aut. Psykolog og specialist Vibeke Lunding-Gregersen
2016 1-dags seminar: ”A day of mindfulness” med grundlæggeren af MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, Jon Kabat-Zin
2016 3-dages kursus: Personlighedsteori og Personlighedsforstyrrelser. Kurset handler om udviklingspsykologiske og behandlingsmæssige perspektiver i forhold til personlighedsforstyrrelser samt det deskriptive indhold af de psykiatriske klassifikationer, v/ psykolog og Ph.D. Sebastian Simonsen og Speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri, Kraka Bjørnholm samt speciallæge i psykiatri Sebastian Swane.
2015 Workshop: Self-compassion and emotional resilience, Self-compassion kan ses som “hjertet” i mindfulness. Hvor mindfulness peger på: “åbenhed overfor indre oplevelser”, tilføjer self-compassion: “hvad har jeg brug for?”. Stadig mere forskning viser, at self-compassion er forbundet med følelsesmæssig trivsel og modstandskraft, social forbundethed, opretholdelse af sunde vaner, lavere niveauer af angst og depression og mindre selvkritik og perfektionisme, v/ psykolog og Ph.D. Kristin Neff.
2013-2015 2-årig specialistgodkendt efteruddannelse: ACT Acceptance and Commitment Therapy: 162 timers teori og supervision v/psykologerne Ole Taggaard Nielsen og Rikke Kjelgaard, Kelly Wilson, Robyn Walser, Niklas Törneke, Kirk Strosahl, Patricia Robinson, Thomas Gustavsson og Benjamin Schoendorff. Indeholdende bl.a. følgende emner:

 • ACT: from bottom up
 • The compassionate and Vital Life: Using ACT for Change
 • ACT Skill Building and Case Conceptualization
 • Focused ACT
 • ACT Recap and Method Training
 • ACT intervention forstærket af principper fra Funktionel Analytisk Psykoterapi (FAP)
 • ACT træning: Oplevelsesorienterede øvelser i ACT.
2014 Konference: Behandling af børn og unge med spiseforstyrrelser, hvordan måles effekten. Betydningen af inddragelse af familien i behandling af både anoreksi, bulimi og binge eating disorders (BED). Særlig fokus på forældreinddragelse, tværfagligt samarbejde, somatiske vs. psykologiske effektmål samt effekt af CBT (Cognitiv Behavioral Therapy) og CRT (Cognitive Remidiation Therapy).
2014 Seminar: Familiebaseret behandling af Anorexia Nervosa, fokus på Maudsley kognitive behandlingsmanual (FBT) for ambulant behandling af børn og unge med anoreksi. Inddragelse af forældre og søskende som en ressource i behandlingen af spiseforstyrrelser, v/ prof. James Lock fra Stanford University.
2014 2-dages kursus: Anvendelsen af Feedback-Informed-Treatment. Kurset handler om løbende effektmåling af psykoterapeutisk behandling baseret på klientens oplevelse af effekten af behandlingen samt deres oplevelse af samarbejdet med terapeuten, således at terapeuten løbende kan kvalitetssikre sit arbejde, v/ psykolog og specialist Susanne Bargmann
2014 2-dages kursus: Konflikthåndtering og forebyggelse af vold. Kurset giver færdigheder i at håndtere konflikter, vold og trusler på arbejdspladsen, v/ Center for Konfliktløsning
2014 2-dages kursus: Familieterapi: teori og intervention 1, fokus på at give erfarings- og forskningsbaseret indblik i familieterapeutiske interventionsformer, såsom strukturelle, systemiske, strategiske og socialkonstruktionistiske tilgange, v/ psykolog, specialist og supervisor Anne Saxtorph
2013 2-dages kursus: Krisestyring og debriefing. Best practice ved akut krisestyring i forbindelse med større ulykker, katastrofer og ekstraordinære hændelser, på både individ og organisationsniveau. Indføring i både intervention og opfølgning med særlig fokus på kropslige psykoterapeutiske interventioner (Somatic Experiencing, SE), v/ psykolog og specialist Louise Svendsen og psykolog, specialist og supervisor Ursula Fürstenwald.
2013 2-dages kursus: Sorg og krise hos børn. Forskningsbaseret viden om akutte reaktioner samt efterreaktioner hos børn efter ekstraordinære hændelser eller pludseligt opståede livsforandringer. Intervention til børn i krise og sorg i hverdagslivet, risikofaktorer for udvikling af langtidsproblemer og forståelse af børns reaktioner på sorg og tab, v/ psykolog, specialist og supervisor Susanne Høeg
2013 2-dages kursus: ACT with young people: Build your skills to create extraordinary young lives. Udviklingsmæssige perspektiver på ungdom (12-24 år) ud fra et ACT perspektiv samt behandlingsmæssige implikationer heraf. Fokus på oplevelsesbaserede øvelser og teknikker der er målrettet denne aldersgruppe, v/ psykolog og Ph.D. Louise Hayes.
2013 1-dags kursus: Terapi med børn/familier med afsæt i SE-metoden. Traumeteori kobles sammen med tilknytningsteori i forhold til behandling af barnet og familien ud fra en ressourceorienteret og anerkendende tilgang. Fokus er både på akutte traumer og udviklingsmæssige/tidlige traumer, v/ psykolog, specialist og supervisor Tove Majdahl
2012 Konference: The 14th International Congress on Twin Studies, Italien. Kongres om tvillingestudier, arv og miljø samt tvillinger og tvillingefamiliers psykosociale udvikling. Posterpræsentation og oplæg om tvillingers atypiske tilknytning samt betydningen heraf i forhold til skoleplacering og identitetsudvikling.
2012 1-dags kursus: Behandling af borgere med let til moderat depression, diagnose, udredning, differential diagnostik, behandlingsformer, forskning og evidens samt tilbagefaldsforebyggelse, v/ psykolog, Ph.D. Peter Dalsgaard
2012 1-dags seminar: Internetbaseret rådgivning / terapi, IRT. Overblik over området for  selvhjælp samt terapeutisk praksis fra offline til online, etiske, behandlingsmæssige og sikkerthedsmæssige overvejelser. Eviensforskning i forhold til proces og outcome, v/psykologerne Sophie Bauer, Anne-Marie Thuesen, Kit Lisbeth Jensen, Iben Sejerøe-Szatkowski, Johan Eklund og Ph.D. Morten Fenger
2011 2-dages kursus: Reflections on Narrative Practice: Labeling, problem children and hope. Fokus på at narrative tilgange til børn med psykiatriske diagnoser, som ADHD, ASF, OCD og angst. Fokus på at det ikke er barnet, der er problemet, men problemet, der er problemet. Fordele ved eksternalisering og andre narrative metoder, v/ Maggie Carey, i samarbejde med Michael White medgrundlægger af Narrativ Terapi.
2009 1-dags kursus: Opkvalificering i WISC-III, træning i anvendelse af kognitiv testning med WISC-III, kvantitativ tolkning, profiler, kvalitativ tolkning, tilbagemelding, rapportering og handleplaner, v/psykologer, specialiser og supervisorer Else-Marie Thomsen og Henny Thomsen
2007 Konference: The 12th International Congress on Twin Studies, Belgien. Kongres om tvillingestudier, arv og miljø samt tvillinger og tvillingefamiliers psykosociale udvikling.
2004 Konference: The 11th International Congress on Twin Studies, Danmark. Kongres om tvillingestudier, arv og miljø samt tvillinger og tvillingefamiliers psykosociale udvikling. Oplæg om kommunale tilbud til flerlingefamilier i Danmark, en national survey. Vinder af The Galton Award.