Supervision

Supervision af psykologer og personale i social- og sundhedssektoren

Jeg har mange års erfaring med supervision, klinisk psykologi og psykoterapeutisk arbejde og kan hjælpe dig med at styrke din faglighed og udvikle din personlige stil i dit kliniske arbejde. I supervision får du mulighed for at træde ind i et refleksivt rum, hvor du trygt kan udforske forskellige behandlingsmæssige problemstillinger og øge dine samtaleterapeutiske færdigheder.

Som Specialist i klinisk psykologi og psykoterapi på voksenområdet, er jeg kvalificeret til at supervisere psykologer i forbindelse med deres autorisation og efterfølgende specialistuddannelse.

Jeg bruger omkring en fjerdedel af min arbejdstid på supervisionsopgaver og har ydet over 2000 timers supervision alene til psykologer på vej mod autorisation eller specialistgodkendelse. Derudover har jeg indgående erfaring med at skabe trygge og udviklende forløb for både tværfaglige og monofaglige behandlerteams, som arbejder med psykoterapi og patientrelationer i sundhedssektoren.

Jeg har bl.a. supervisionsopgaver for:

 • Prescribas interne psykologer og stressrådgivere,
 • Dansk Hovedpine Center,
 • Roskilde kommune,
 • Studenterrådgivningen, Sisimiut, Grønland,
 • Greve PPR – Unge i Balance,
 • Autismecenter Storstrøm,
 • Novavi stof- og alkoholbehandling,
 • PPR Furesø Kommune, Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse.

ACT-supervision
– styrk dine kompetencer inden for 3. bølge kognitiv terapi

Udgangspunktet for supervisionen kan være konkrete sager eller specifikke emner, som optager dig og tage afsæt i Acceptance and Commitment Therapy, ACT.

Jeg kan, som supervisor, hjælpe dig med at tilegne dig ACT. Du kan få mulighed for at opøve kliniske færdigheder i metodens processer og lære at arbejde mere med relationen i nuét, fremfor kun at applicere ACT teknikker og øvelser.

Jeg kan også hjælpe dig med at integrere elementer af ACT i din eksisterende behandlingstilgang(e) eller hjælpe dig med at skærpe din opmærksomhed på at bruge metoden mere stringent og evidensbaseret. I supervisionen hos mig, kan du få en dybere forståelse for hvordan du bruger ACT teoretiske grundlag, Relational Frame Theory, RFT, til at styrke og forfine dine interventioner.

Du behøver ikke at være interesseret i ACT for at få supervision hos mig. Fokus for supervisionen vil altid være din faglige og personlige udvikling. Dine egne valg af interventioner og dine egne bevæggrunde for at gør dét, du gør, er det centrale – uanset om du læner dig op af ACT, en anden metode eller arbejder eklektisk.

Det vigtigste for mig er, at facilitere en tryg udviklingsproces, hvor dét, du har brug for, er i centrum.

Sæt fokus på dig selv med egenterapi og personligt udviklingsarbejde

For at blive en dygtigt ACT terapeut skal du være villig til selv at gøre det, som du beder dine klienter om.

I både supervision og egenterapi hos mig, vil jeg invitere dig til at være villige til at træde ind i din egen sårbarhed som terapeut og øge din bevidsthed om, hvordan du relaterer til dig selv, når det bliver svært at være terapeut.

Det kan f.eks. handle om frygten for at ikke at slå til, være dygtigt nok eller måske overhovedet føle dig personligt egnet til at være psykolog og kunne finde ud af at lave terapi. Det kan også handle om usikkerhed i forhold til specifikke problemstillinger eller klienttyper, som udfordrer dig. Måske det helt grundlæggende handler om, hvordan du passer på dig selv i den krævende og givende opgave det er, at arbejde med menneskelig lidelse.

I ACT er der ikke skarpt afgrænsede skillelinjer mellem supervision og egenterapi. I supervision er fokus dog altid klienten og din relation til klienten samt hvordan dine egne ACT processer spiller sammen med klientens ACT processer i den terapeutiske proces.

I egenterapi og personligt udviklingsarbejde kan fokus også godt være på dig i relation til dit arbejde og din behandlerrolle, men vi vil i højere grad sætte fokus på dig i relation til dig selv og livet helt generelt.

Egenterapi handler altså om din personlige udvikling i forhold til det, som du oplever kan være svært – uanset om det er i eller udenfor arbejdet.

Hvis du er på vej mod autorisation, kan op til 25 timers egenterapi tælle med i de 160 timers supervision, som kræves. Egenterapi er ikke et krav for at blive autoriseret, men det er altid en god idé, at se på egne blinde vinkler i forhold til egne emotionelle reaktioner på det terapeutiske arbejde.

Jeg har en del erfaring med at have psykologer i egenterapi, både når det handler om personligt udviklingsarbejde og når det handler om at være ramt af alvorlige livsvilkår og have et behandlingsmæssigt behov for terapi.

Du er altid velkommen til at kontakte mig og høre, om jeg er den rette til at hjælpe dig.

Bestil tid

Er du klient, kan selv du booke og ændre din tid her.

Online samtale

Klik på dette link, lige før din session starter. Så kommer du ind i mit online venteværelse, hvorfra jeg lukker dig ind til vores samtale på det tidspunkt, vi har aftalt.

Supervision på egen stil og generelle behandlingsmæssige problemstillinger

De fleste, som søger supervision hos mig, ønsker at dygtiggøre sig i ACT og jeg bliver ofte valgt som supervisor for at facilitere metodisk kompetenceudvikling indenfor ACT. Du behøver dog ikke at have kendskab til eller særlig interesse i ACT for at bruge mig som supervisor. Fokus kan også være på din egen personlige stil til psykoterapi og på de behandlingsmæssige problemstillinger, som går på tværs af psykoterapeutiske metoder og kan f.eks. handle om:

 • Større indsigt i og klarhed over egne interventioner i terapien
 • Øget fleksibilitet i den terapeutiske proces frem for metoderigiditet
 • Konkrete tips og tricks til fremme af de nonspecifikke faktorer i terapien
 • Kliniske problemstillinger i behandlerarbejdet med specifikke klient/patientgrupper, individuelt eller gruppeterapeutisk
 • Den terapeutiske relation og særlige relationelle udfordringer med vanskelige klienter/sager
 • Alliance- og tillidsopbygning samt håndtering af alliancebrud
 • Gode arbejdsrutiner og forebyggelse af omsorgstræthed, så du passer på dig selv og din egen faglighed
 • Håndtering af personlige udfordringer i faget, herunder egne reaktioner på belastende arbejds- og/eller privatlivsforhold
 • Egenomsorg og fokus på din langtidsholdbarhed i et fag, hvor du bruger dig selv som redskab
 • Styrkelse af egen faglige identitet som behandler: Hvilke kvaliteter, skal kendetegne dig i dit arbejde og hvordan?
 • Praksisnær indføring i det kliniske behandlingsarbejde med klienter for dig, der er ny i behandlerarbejdet, herunder lavpraktiske forhold omkring strukturering af samtaler og behandlingsforløb, opstart og afslutning samt journalføring m.m.
 • Strukturering af den første samtale, forventningsafstemning og etablering af en fælles målsætning
 • Samarbejdsudfordringer og det tværfaglige samarbejde i behandlerteamet

I supervisionsrummet invitere jeg også rutiner og vaner ind. Det kan både være med fokus på at opbygge gode vaner og rutiner fra start af. Det kan også være med fokus på ting, som du gør, som måske ikke længere bliver udført med samme nysgerrighed, undren og opmærksomhed. Det kan handle om alt fra første samtales forventningsafstemning til journalskrivning, strukturering af en samtale/et forløb samt terapiens målsætning og afslutning m.m..

Jeg inviterer til, at supervisionen ikke kun handler om problematiske sager, men at vi sætter vores arbejde under faglig lup og er villige til at sætter alt under nysgerrig undersøgelse.

Når supervision er på din egen stil, så er dine personlige antagelser om og erfaringer med, hvad der skaber lidelse/patologi, noget af det første jeg vil invitere dig til at undersøge. Vi vil undersøge, hvad der er dit personlige terapeutiske ståsted i forhold til lidelse og lindring og hvad du tror på, er det kurative i psykoterapi.

På denne baggrund, kan vi sammen hjælpes ad med at holde fokus på, hvornår dine terapeutiske interventioner med dine klienter er i overensstemmelse med dit eget terapeutiske udgangspunkt og hvornår du evt. kommer til at fare vild, sidde fast og måske famle i blinde og miste retning i terapien.

Vi skal have en fælles forståelse af, hvad der er lige indenfor din faglige rækkevidde og sammen sikre, at supervisionen rykker i dig i den retning.

Det væsentligste for mig er, at du føler dig støttet og hjulpet i forhold til at opleve en styrket kompetence i dit arbejde med dine klienter.

 Jeg ved fra tidligere oplevelser med Helle, at hun kan sætte tankerne i gang, så man både bliver inspireret og motiveret til at gøre tingene lidt anderledes. Det er ikke første og heller ikke sidste gang, at jeg kommer til Helle Leder Grønnevangsskolen

Mit teoretiske ståsted som psykolog og supervisor

Jeg har praktiseret Acceptance and Commitment Therapy, ACT, i over 10 år og bliv uddannet i metoden, før den blev kendt og vandt populær udbredelse i behandlingssystemet i Danmark.

Jeg specialiseret og efteruddanne mig i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og i det teoretiske grundlag bag; Relationel Frame Theory (RFT). Aktuelt er jeg i gang med uddanne mig i den nyeste evidensbaserede metode baseret på RFT: Proces Based Behavior Therapy (PBBT).

Jeg har gennem årene deltaget på adskillige kurser, uddannelser og workshops (se oversigt her) og har også selv undervist og uddannet psykologer i ACT. I 2024 forventer jeg, at blive godkendt Peer-reveiwed ACT trainer, som er en international certificering.

Jeg håber, at du i supervisionen vil kunne mærke, at min teoretiske viden er funderet i en betydelig klinisk erfaring med ACT.

Du kan læse mere om ACT, hvorfor jeg har valgt denne metode og min ACT baggrund her.

Udover at have specialiseret mig i ACT, har jeg også efteruddannet mig i Eksistentiel Fænomenologisk Psykoterapi og i Emotionsfokuseret Parterapi. Jeg har solid kendskab til tilknytningsteori og har også erfaring og træning i Compassion Fokuseret Terapi.

Tidligere i min karriere, hvor jeg arbejdede mere med familier og børn, trak jeg på Narrative Terapi samt Systemiske og Socialkonstruktionistiske metoder.

Selvom ACT og 3. bølge kognitive terapi er mit teoretiske ståsted som psykolog og supervisor, kan jeg tilgå forskellige psykoterapeutiske metoder og teoretiske paradigmer i supervisionen.

Styrkelse af din professionelle faglighed

Ud over at være fagligt velfunderet er det en kerneværdi for mig at skabe et trygt, ligeværdigt rum, hvor det er muligt at eksperimentere og lære.

Det er vigtigt for mig, at supervisionen styrker din professionelle faglighed og at denne faglige udvikling bliver synlig i forhold til de mennesker, du har en professionel relation til.

Jeg bestræber mig på at være nærværende og lyttede i forhold til det, som du ønsker min sparring til, og gør mit bedste for at sikre, at mine spørgsmål og input har størst mulig relevans for dig.

Jeg vil gerne lære fra de bedste og modtager aktuelt supervision af Dr. Robyn Walser. Hun hjælper mig med at kvalitetssikre mit arbejde som psykolog og supervisor.

Styrk dine online-terapi-færdigheder

En tryg ramme for dig, er en tryg ramme for dine klienter. Jeg har en del års erfaring med e-terapi og kan hjælpe dig med at gøre dine online samtaler mere procesorienterede, så relationen og samspillet mellem dig og klienten bliver sat i mere i spil.

Jeg kan både hjælpe dig i forhold til at få styr på det tekniske (inkl. GDPR) og i forhold til de særlige kliniske opmærksomheder, som online samtaler kræver.

Fokus kan også være på den terapeutisk alliance online, assessment og evt. kontraindikationer for onlineforløb.

Supervision på din arbejdsplads, hos mig i København eller Roskilde – eller online

Supervisionen kan være individuel eller i grupper med et monofagligt eller tværfagligt behandlerteams. Jeg tilbyder både supervision i min klinik (i Roskilde eller Valby) eller på jeres arbejdsplads.

I overensstemmelse med Dansk Psykolog Forenings retningslinjer for internetbaserede psykologiske ydelser kan supervision også foregå online, via en sikker videosamtale, som jeg sørger for.

Første supervision er gratis

Hvis I er et behandlerteam, som ønsker gruppesupervision, så tilbyder jeg, at den første supervision uden beregning. Det giver Jer mulighed for at se, om jeg er den rette for Jer. Dertil får jeg mulighed for at få indblik i de problemstillinger, som I står med og så kan jeg bedre kan afgøre, om jeg er den rette til at påtage mig et supervisionsforløb hos jer.

Honorar for supervision – klik her

Helle fik ved hjælp af en enkelt sætning vendt op og ned på vores relationer til hinanden i personalegruppen. Vi kan varmt anbefale Helle og hendes måde at arbejde med os på. Det bliver ikke sidste gang, vi konsulterer hende.

Autorisation af psykologer – 40 timers ekstern supervision til reduceret pris

Næste supervisionsgruppe starter i marts 2023:
60 timers fordelt på 10 mødegange.
Min. 5 deltagere.
Pris per person kr. 23.000,-
Tilmelding før 01-01-2023 giver 10% rabat.

Jeg har gode erfaringer med at sammensætte afvekslende og kreative supervisionsforløb for psykologer på vej mod autorisation. Forløbet sammensættes ud fra dine/jeres behov og i overensstemmelse med Psykolognævnets krav til rammer og indhold.

Med udgangspunkt i dine egne cases kan vi arbejde med metodetræning og rollespil samt fordybelse i relevante behandlingsmæssige, personlige og/eller etiske dilemmaer.

Jeg lægger vægt på, at du oplever, at supervisionsforløbet både er fagligt udviklende og styrker dig i din personlige stil som psykolog.

Forløbet kan foregå som individuel supervision eller som gruppesupervision. Gruppesupervision sammensættes som 10-12 mødegange, i alt 40-80 timer afhængig af gruppestørrelse.

Ved gruppesupervision beregnes timetallet i forhold til autorisationsgodkendelse således:

 • Grupper på 2 personer = det fulde timetal medregnes (40 timers supervision)
 • Grupper på 3-5 personer = 2/3 af det fulde timetal medregnes (60 timers supervision)
 • Grupper på 6-12 personer = 1/2 af det fulde timetal medregnes (80 timers supervision)

Supervision mhp. autorisation kan med op til 80% af timerne foregå online, såfremt rammerne overholder Psykolognævnets krav hertil. Jeg kan tilbyde dig et forløb, hvor vi både mødes fysisk og online, så supervisionen afbryder dit arbejdsliv mindst muligt.

Online supervision muliggør også, at du kan bruge mig som supervisor, selvom du bor langt væk.

Supervision i forbindelse med autorisation indebærer en kvalitetssikring af dit arbejde og derfor er gensidig forventningsafstemning og aftaler om løbende evaluering vigtigt.

For at sikre, at jeg er den rette supervisor for dig, tilbyder jeg en indledende supervision, som refunderes, hvis du vælger at købe et samlet autorisationsforløb hos mig.

Find priser på autorisations- og specialistforløb her.

Find Psykolognævnets blanket til dokumentation af supervision til autorisation her.

Find blanket til dokumentation af supervision til specialistgodkendelse her.

Vær opmærksom på, at der udover krav om min. 40 timers ekstern supervision hos én og samme supervisor også er krav til rammen og indholdet, se Psykolognævnets krav til den eksterne supervision i forbindelse med autorisationsuddannelse

Menu