Terapeutiske metoder

Acceptance Commitment Terapi (ACT) – 3. generations kognitiv terapi

I samtaleterapien arbejder jeg ud fra principperne i ACT, som jeg bl.a. har en 2årig specialistgodkendt efteruddannelse i. ACT er en forkortelse for Acceptance and Commitment Therapy og bliver også kaldt for 3. generations kognitiv terapi, fordi ACT er en videreudvikling af traditionel kognitiv terapi (ordet “kognitiv” dækker over vores tanke- og forståelsesprocesser). ACT er videnskabeligt veldokumenteret og bygger på en stadigt voksende forskningsmæssig dokumentation af behandlingseffekten.

I ACT er udgangspunktet for samtalerne aktuelle problemstillinger og de tanker og følelser, som er forbundet hermed. Når det er relevant, arbejder vi med din livshistorie, men fokus er mere på her-og-nu end på fortiden. Vi vil arbejde med at øge villigheden til at acceptere de ting, som du ikke har kontrol over og øge din opmærksomhed på egne reaktionsmønstre. I dette arbejde bruger jeg mindfulness og opmærksomhedstræning.

I ACT lægges der vægt på, at udvikle en åbenhed over for alle de oplevelser, vi møder og herigennem øger vores psykologiske fleksibilitet, dvs. vores evner til at rumme og magte de følelser og indre tilstande, som vi oplever. Vi vil således arbejde med, hvordan du forholde dig til de tanker og følelser, du har.

Et vigtigt fokus for samtalerne vil også være, at finde frem til hvad, der giver indhold og værdi i netop dit liv, og sammen undersøger vi, hvad du kan gøre for i højere grad at handle på måder, der bringer dig i retning af det liv, som du ønsker at leve. Et liv, hvor du er tilfreds med dig selv og dine omgivelser.

Opsummeret lægges der således vægt på processer som accept, nærvær (mindfulness) og personlige værdisætning. Vi arbejder med tanker og følelser og adfærd.

ACT har baggrund i solid videnskabelig dokumentation og vinder i øjeblikket større og større udbredelse, bl.a. ved at være en af de moderne kognitive-adfærdsterapeutiske tilgange, der i de senere år har bragt mest ny viden til det psykologisk terapeutiske arbejde.

Mindfulness

Mindfulness handler om at mærke det, som er, sådan som det er, lige nu, og her uden at regulere på det og uden forventninger om, at det skal være på en bestemt måde – men blot registrere det, som er, med fuld opmærksomhed og nærvær. Mindfulness er oprindelig inspireret af Buddhistisk tankegang, men er i dag en videnskabelig veldokumenteret metode, der bliver mere og mere udbredt i sundhedssystemet.

Mindfulness har veldokumenteret effekt på bl.a stress, angst, depression og kroniske smertetilstande og fremmer både fysiske og psykiske velvære.

Optræning af mindfulness færdigheder starter med at øve/træne sig i at mærke kroppen. Dette øger evnen til at regulerer stressniveauet, opmærksomheden samt evnen til at holde fokus. Ved at øge opmærksomheden på dine kropslige signaler, skærper du din evne til at reagere mere hensigtsmæssigt på de belastninger, du møder. Herefter opøver man færdigheder i at have fuld opmærksomhed på sine tanker og følelser, hvilket øger evnen til at regulere dine egne reaktioner og i højere grad være aktivt vælgende i forhold til, hvordan du ønsker at reagerer.

Mindfulness er en integreret del af ACT, Acceptance Commitment Therapy. Kun ved at skærpe vores fokus på det, som er tilstede lige nu, kan vi forandre vores måder at reagere på.

Mindfulness handler ikke om, at lukke af for tankerne og følelser og “bare slappe af”. Tværtimod! Mindfulness handler om at være fuldt og helt opmærksom på sin “mind” = mind-full. (“mind” kan groft oversættes egne indre tilstande og opmærksomheden herpå).

Mindfulness kan trænes som en måde at være tilstede i en aktivitet på eller som en mere formel meditations- og opmærksomhedstræning, hvor man fokuseret træner sin hjernens opmærksomhed.

Andre metoder

Det er vigtigt for mig, at jeg hjælper med at skabe det bedste grundlag for forandring. Derfor tilstræber jeg, at metoden altid passer bedst muligt til den enkelte og de problemstillinger, der søges hjælp til. I arbejde med børns fællesskaber lader jeg mig ofte inspirere af narrative og systemiske metoder, det kan du læse mere om her:

Narrativ terapi

Narrativ terapi er baseret på, at vi lever vores liv i overensstemmelse med  en masse fortællinger (narrativer) om, hvem vi er og hvad vi kan. Det er gennem fortællingerne, at vores selvforståelse skabes og fortællingerne bliver, som en slags GPS, styrende for, hvordan vi lever vores liv. Nogle børn har meget negative fortællinger om sig selv, deres fremtid og deres mulighed for at gøre noget ved problemerne.

I en narrativ tilgang arbejder man med at finde eksempler på begivenheder, hvor barnet har været i stand til at håndtere problemerne. Herved bliver det muligt sammen at opbygge en mere nuanceret fortælling om, hvem man er og hvad man kan.

Systemisk terapi

Systemisk terapi er baseret på, at problemer ikke tilhører individet, men opstår og vedligeholdes i systemer. Et parforhold kan være et system, det samme kan forældre-barn forholdet, familien, vennekredsen eller børnegruppe i institution eller skole.

I en systemisk tilgang er fokus på “systemets” mønstre og samspil. Dvs. der arbejdes med de forhold i systemet, som vedligeholder problemet og de forhold i systemet som kan være med til at forandre dynamikken, så der gives plads til at noget nyt kan ske, og man kan finde nye måder at være sammen på. Der arbejdes altså med, hvordan alle kan være med til i fællesskab at løse problemet.

Hvilken betydning har metoden og hvad skal man være opmærksom på?

Psykologer og psykoterapeuter arbejder ofte ud fra en eller flere forskellige terapeutiske retninger (metoder). Der findes rigtig mange forskellige metoder. Det kan være svært på forhånd at vide, om du vil foretrække én metode frem for en anden.
Jeg vil anbefale dig, at du vælger en metode, som er videnskabeligt dokumenteret.
En del metoder er endnu ikke testet af videnskaben eller også har videnskaben ikke kunnet finde belæg for deres effekt, så vi ved endnu ikke, om de virker.
Autoriserede psykologer har etisk forpligtet sig til at arbejde ud fra metoder, der har dokumenteret effekt (dvs. evidensbaserede metoder). Dertil er titlen “psykolog” en beskyttet titel, der kræver at man har taget en 5årig universitetsuddannelse, for at kunne kalde sig psykolog. En psykoterapeut vælger selv, hvilken uddannelsesmæssig baggrund og erfaring, de har, før de nedsætter sig som terapeuter. Vælger du en psykoterapeut, så vær opmærksom på, at vedkommende kan dokumentere sine kvalifikationer og erfaring.
Forskningen viser, at det i mange tilfælde er vigtigere, hvilken relation du har med terapeuten og hvor dygtig terapeuten er, end hvilken metode terapeuten anvender.
Det vigtigste er derfor, at du finder en psykolog, som du har “en god kemi” med.
Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig.