ACT – Terapi

Den nyeste form for kognitiv terapi – Acceptance and Commitment Therapy, ACT

Psykoterapeutiske behandlingsmetoder udvikler sig i takt med ny forskning. Acceptance and Commitment Therapy, ACT, er den nyeste form for metakognitiv adfærdsterapi.

ACT-terapi er videnskabeligt veldokumenteret og bygger på en stadigt voksende forskningsmæssig dokumentation af behandlingseffekten.

ACT er en almenmenneskelig tilgang til livet

ACT er ikke kun en psykoterapeutisk behandlingsmetode. ACT er en tilgang til vores måde at være i livet på og vores måde at møde os selv på – også når livet gør ondt.

ACT har fokus på at rumme følelser og indre tilstande i alle situationer i livet og ikke kun, når vi har det dårligt.

Målet er ikke snævert at lære at håndtere problemer, men at bruge det smertefulde som afsæt for personlig udvikling. Derfor kan ACT bruges i rigtige mange situationer og relationer og til rigtig mange forskellige psykiske lidelser/diagnoser.

Her kan du læse lidt om, hvordan du kan forvente, det betyder for dine psykolog samtaler hos mig:

Bestil tid

Er du klient, kan selv du booke og ændre din tid her.

Online samtale

Klik på dette link, lige før din session starter. Så kommer du ind i mit online venteværelse, hvorfra jeg lukker dig ind til vores samtale på det tidspunkt, vi har aftalt.

ACT sætter fokus på nu’et

Med ACT sætter vi i samtalerne fokus på nuet, på aktuelle problemstillinger og de tanker og følelser og kropslige reaktioner, som er forbundet hermed. Når det er relevant, arbejder vi med din livshistorie, men fokus i psykologbehandling med ACT er mere på her-og-nu end på fortiden.

Det handler om nærvær, accept og selvomsorg

I ACT arbejder vi med at øge din villighed til at acceptere de ting, som du ikke har kontrol over, og øge din opmærksomhed på egne reaktionsmønstre.

Jeg benytter opmærksomhedstræning og nærværs-øvelser (mindfulness). Dét, vi ikke opdager, kan vi ikke forandre. Når vi bringer nærvær og opmærksomhed til noget, giver det os mulighed for at vælge vores respons frem for bare at reagere per automatisk.

Jeg kan hjælpe dig med at være mere nærværende og tilstede i dit liv og over for dig selv samt skabe en bevægelse i retning af øget selvaccept og selvomsorg.

Terapi skal handle om det liv, som skal leves. Derfor undersøger vi også sammen, hvordan du ønsker, at dit liv skal se ud? Hvad der er vigtigt for dig at bevæge dig i retning af?

At kunne rumme følelser og indre tilstande

I ACT lægger vi vægt på at udvikle en åbenhed over for alle de oplevelser, vi møder og herigennem øger vores psykologiske fleksibilitet, dvs. vores evne til at rumme og magte de følelser og indre tilstande, som vi oplever – med det formål at kunne forholde os fleksibelt til dem.

Vi vil altså arbejde med, hvordan du forholder dig til de tanker, følelser og kropslige sensationer, som du ikke ønsker at have. Vi vil arbejde med, hvordan du ved at frigøre dig fra kampen med dine følelser, kan få større mulighed for at beskæftige dig med de ting i livet, som giver mening for dig.

Kom på rette spor i livet

Et vigtigt fokus for ACT-terapi er at finde frem til, hvad der giver indhold og værdi i netop dit liv.

Jeg kan hjælpe dig med at finde frem til, hvad du personligt værdsætter i dit liv. Jeg kan også hjælpe dig med at få øje på, hvad du kan gøre for i højere grad at handle på måder, der bringer dig i retning af det liv, som du ønsker at leve.

Værdier kan være en GPS, som hele tiden holder dig på sporet af det liv, du ønsker for dig selv, og hvor du er tilfreds med den, du er.

Handling gir forvandling

Det er via nye erfaringer og nye handlemåder, at vi skaber forandring. Hvis vi gør det, vi plejer at gøre, sker der det, som der plejer at ske. Jeg kan hjælpe dig med at oparbejde styrke til at møde de udfordringer, du oplever, og overvinde de psykologiske forhindringer, som bremser dig.

Nye færdigheder tilegnes bedst ved at blive bygget op af små bevægelser, der langsomt udvider dit handlerum og trin for trin gør livet større. Øvelse gør mester, så vi vil også tale om, hvordan du kan engagere dig i handling, der skaber forvandling.

Oplevelsesbaseret behandlingsmetode

Det, vi taler om, oplever og erfarer på egen krop har langt større sandsynlighed for at skabe forandringer.

Fokus i ACT er derfor på, at tingene skal leves og opleves – både i terapi og i livet. ACT er derfor i vid udstrækning også en oplevelsesbaseret metode, hvor øvelser, metaforer og visualisering inddrages i terapien.

Lidelse er et grundvilkår

”Menneskelig lidelse er uundgåelig – det er kampen med lidelsen, der skaber problemer.” Det er en grundantagelse i ACT, at når vi får det dårligt, er det ikke fordi, vi er i stykker, forkerte eller unormale: ”People are not broken, they are trapped”.

Når vi oplever ubehagelige tanker og følelser, så kan vi blive fanget af vores opfattelser af, hvordan vi burde have det, og hvad vi burde gøre, og disse antagelser kan føre til en håbløs kamp med ikke at ville opleve de smertefulde oplevelser, som vi ikke kan undgå.

I ACT opfattes lidelse som et menneskeligt grundvilkår. At være menneske er til tider hårdt og lidelsesfuldt, og det behøver vi ikke diagnoser og sygdomskategorier for at arbejde med.

ACT psykologbehandling har dokumenteret effekt

ACT har baggrund i solid videnskabelig dokumentation. ACT vinder i øjeblikket større og større udbredelse bl.a. ved at være en af de moderne kognitive-adfærdsterapeutiske tilgange, der i de senere år har bragt mest ny viden til det psykoterapeutiske behandlingsarbejde.

ACT psykologbehandling er dokumenteret effektivt i forhold til et utal af menneskelige problemer (psykiske lidelser/diagnoser), som bl.a. angst, OCD, depression, kronisk sygdom, kroniske smerter, spiseforstyrrelser, afhængighed, skizofreni, psykoser m.m.

Derfor har jeg, som psykolog, valgt ACT som behandlingsmetode

Jeg begyndte at bruge ACT, da den form for psykologbehandling var stort set ukendt i Danmark, og de færreste fagfolk vidste, hvad metoden gik ud på.

Det var næsten uhørt at tale om, at arbejde med accept og villighed til at være med lidelsen frem for at arbejde med symptomreduktion.

Det giver enormt stor mening for mig, at mennesker grundlæggende opfattes som intakte og ikke defekte – at der ikke er noget, som skal tages væk og fjernes, før vi er okay. Vi er præcis, som vi skal være. Det er forholdet til vores lidelse, der er problemet og ikke lidelsen i sig selv.

At arbejde med at åbne os for det, som gør ondt frem for at bekæmpe vores egne indre psykiske tilstande, handler for mig om at komme hjem – komme hjem til os selv. I ACT har jeg fundet en metode, som handler præcis om det. ACT hjælper mig med at komme hjem og være mig selv – både i mit samtaleterapeutiske arbejde som psykolog og i mit eget liv.

Min passion for ACT bunder også i at metoden ikke er snævert målrettet psykiske problemer (psykiske lidelser/diagnoser). Den grundlæggende intention i ACT handler hele tiden om at hjælpe mennesker med at udvikle deres forhold til sig selv – i bredeste forstand. Når du arbejder med det, som er svært, arbejder du også med dig selv. I ACT er den personlige udvikling central og intentionen er, at hjælpe dig med at øge din evne til at behandle dig selv og dit liv værdifuldt.

”Jeg er meget, meget taknemlig for den hjælp, du har givet mig og de redskaber, du har lært mig at bruge, som jeg kan benytte resten af mit liv! For jeg kan virkelig mærke en kæmpe forskel fra, når jeg giver mig tid til at mærke mig selv, og når jeg ikke får givet mig tid til det. Jeg er også meget taknemlig for og sætter kæmpe pris på at det var dig jeg fik lov til at have med i min udviklende proces!”
– Sara, 20 år, et år efter afsluttet terapi.

Sådan har jeg specialiseret mig i ACT

Jeg er blandt det første hold af psykologer i Danmark, der har taget den 2-årige specialistgodkendte efteruddannelse i ACT bestående af 100 timers undervisning og 60 timers supervision.

Jeg har modtaget undervisning af de dygtige internationale eksperter og to af grundlæggerne af ACT-metoden og modtaget mere end 200 timers ACT-supervision, heraf over 30 timers supervision af videooptagelser af mine ACT-færdigheder. Derudover har jeg deltaget på mange workshops og flere internationale konference og holder mig opdateret på den seneste forskning på området.

Jeg vil lære af de dygtigste, derfor får jeg fast supervision af en de internationalt mest anerkendte eksperter i ACT, Dr. Robyn Walser, PhD. Hun har undervist i hele verden, skrevet adskillige lærebøger om ACT og har arbejdet med metoden i over 30 år. Robyn hjælper mig med at kvalitetssikre og udvikle mit arbejde.

Menu