Parterapi

Ta´ansvar for hvor jeres forhold bevæger sig hen

Et parforhold er altid i udvikling. Udviklingen kan imidlertid være kørt ind i nogle negative mønstre, hvor energien bruges på konflikter og skænderier, eller hvor der bare bliver større og større tavshed og afstand.

Det betyder ikke, at løbet er kørt, og gnisten er væk for altid. Men det betyder, at I kan have glæde af at få professionel hjælp til at genskabe jeres evne til at fungere sammen på, så det giver ny energi i forholdet frem for at være energidrænende.

Det kan også være, at I har besluttet at gå fra hinanden. Her kan parterapi være en god hjælp til at afvikle forholdet på en hensigtsmæssig måde – især hvis I har børn.

Ofte handler parforholdsproblemer om kommunikation og vanskeligheder med at forstå hinandens følelser og reaktioner. Selvom begge parter gerne vil forblive sammen, kan I mangle de fornødne redskaber til selv at sætte forandringerne i gang. Der kan også være brug for at arbejde med tilgivelse og genopbygning af den gensidige tillid for at få øje på, hvordan I sammen ønsker, at fremtiden skal blive.

Få vendt udviklingen i tide

Det er helt normalt, at kvaliteten af parforholdet svinger. I perioder er forholdet mere givende end i andre perioder.

For en del par er det noget, ’der bare sker’. En del får desværre ikke vendt en negativ udviklingen i tide og målrettet styrket deres relation, så de igen er et team, der løser problemerne sammen.

Undersøgelser viser, at parforholdet især er under pres, når der kommer børn. Samtidig er kvaliteten af parforholdet af enorm betydning for børnenes trivsel og udvikling. Som småbørnsforældre skal I derfor være ekstra opmærksomme på at tage ansvar for, hvordan jeres forhold udvikler sig og sørge for at søge hjælp i tiden, inden det er for sent.

Parterapi er en god måde at sætte jeres forhold i fokus. Det kan også være optimalt, hvis I ønsker at arbejde vedligeholdende med at styrke jer som par.

Bestil tid

Er du klient, kan selv du booke og ændre din tid her.

Online samtale

Klik på dette link, lige før din session starter. Så kommer du ind i mit online venteværelse, hvorfra jeg lukker dig ind til vores samtale på det tidspunkt, vi har aftalt.

Parterapi er for jer, der ønsker:

 • at nærme sig hinanden og finde ind til den følelsesmæssige og fysisk intimitet igen
 • at udvikle jer selv og jeres forhold og blive sammen som par
 • at arbejde med jeres egen andel og egne måder at agere på
 • at skabe fællesskab og give den anden lov til at have indflydelse
 • at dyrke beundring, værdsættelse og glæder ved den anden
 • hjælp til at afslutte forholdet og få skabt de bedste rammer for jeres børn.

Sådan arbejder jeg med parterapi

Nærhed og glæde i fokus

Mit terapeutiske udgangspunkt i parterapi er Emotionsfokuseret Parterapi (EFT), fordi det er den forskningsmæssigt mest veldokumenterede parterapeutiske behandlingsform.

Det betyder, at vi vil sætte fokus på det emotionelle rum, som I skaber mellem hinanden, og som I – og måske jeres børn – lever og ånder i.

I parterapi er det altså forholdet mellem jer – det emotionelle rum – og ikke jeres individuelle personligheder, som der er i fokus, så nærheden og glæden ved at være sammen kan komme tilbage.

Jeg trækker også på Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Det betyder bl.a., at jeg vil have fokus på, hvilke kvaliteter I værdsætter i et godt parforhold. Jeg vil hjælpe jer med at få øje på, hvordan I ser jer selv og hinanden og på det, som er værdifuldt for jer som par.

Noget helt centralt i ACT er, at kærlighed med fordel kan opfattes som noget, vi gør, og ikke kun noget, vi tilstræber at føle. Vi vil derfor også arbejde med kærlighed som en handling og have fokus på at kultivere kærlige handlinger, der kan gøde og udvikle forholdet mellem jer.

Vores grundlæggende behov for tryghed

Emotionsfokuseret Parterapi bygger på massiv forskning i kærlighedsrelationer og tilknytning. På denne baggrund er det en grundantagelse, at mennesker har dybtliggende og medfødte behov for at have tætte følelsesmæssige bånd til betydningsfulde andre.

Denne længsel efter forbundethed og samhørighed er en grundsten i vores måde at forholde os til hinanden på i stort set alle relationer, og den er medvirkende til, at kærlighedsrelationen til din partner har så afgørende betydning for, hvordan du trives og udvikler dig i dit liv helt generelt.

Når du oplever, at dine behov for nærhed, omsorg og kærlighed m.v. bliver imødekommet, og din parter er en tilregnelig kilde til denne forbundethed, skaber det en tryghed og ro. Denne tryghed i kærlighedsrelationen gør os stærke, forankrer os i os selv og kan endda virke så beroligende på vores nervesystem, at tidligere traumer og gamle sår fra fortiden kan heles.

Destruktivt samspil

I ethvert forhold opstår misforståelse, uenigheder, forskellige behov og konflikter. Det betyder, at vi for en stund mister vores emotionelle forbundethed. Når det sker, mærker du måske uro, ængstelse, stress, tristhed, vrede, opgivelse eller ligegyldighed.

En afbrydelse af den gode kontakt i vores allermest betydningsfulde relationer gør, at vi bliver utrygge: ”Kan jeg regne med dig? Er du der for mig? Er du tilregnelig i forhold til at imødekomme mine behov for nærhed, kærlighed og omsorg?”.

Dette oplever vores ur-gamle flokdyrshjerne instinktivt som noget farligt, og så aktiveres vores automatiske frygtresponser, hvor I begynder at forsvare jer selv med kamp, flugt eller indelukkethed:

 • Måske du kritiserer og bebrejder, mens din partner trækker sig væk, lukker i og bliver tavs og fjern.
 • Måske I begge trækker jer følelsesmæssigt fra hinanden og komme længere og længere væk fra at kunne mærke, at der er nogen kærlighed imellem jer.
 • Eller måske jeres kommunikation er fastlåst i nogle mønstre, der handler om at få ret og ’vinde’ over den anden.

I stedet for at du og din partner får håndteret situationen med fokus på at nærme jer hinanden og få genskabt den gode tryghedsskabende følelsesmæssige kontakt, kan I blive fastlåst i nogle af disse destruktive samspil og komme ind i en ond spiral, hvor I forøger den følelsesmæssig afstand mere og mere.

Over tid kan det emotionelle rum mellem jer bliver så forgiftet af de destruktive samspil, at sammenhængskraften i jeres forhold trues. Hverken du eller din partner har længere øje for, at det rum, I skaber mellem jer, skal gødes og kultiveres, før kærlighed kan gro og udvikle sig her.

Det er jeres fælles dans, der er problemet og ikke dansepartneren – der skal to til et samspil.

Vi sætter fokus på negative samspilsmønstre

Når tingene går galt i et parforhold, er der en risiko for, at I glemmer, at det er jeres samspil – dvs. jeres måde at være sammen på – der er problemet, og ikke din partner, som er fjenden.

Ved at blive bevidst om, hvilke typiske mønstre, der er kendetegnende for netop jeres forhold, kan I begynde et samarbejde og være fælles om at ændre de negative mønstre.

Derfor vil parterapien til start have fokus på at kortlægge og forstå jeres måder at være sammen på, jeres samspilsmønstre. Herefter arbejdes der med at gøre det muligt for jer at rumme og udtrykke de svære følelser, som er knyttet hertil og skabe kontakt til det, som I hver især længes efter.

På dette grundlag arbejdes der med at udvikle nye meningsfulde måde at være sammen, som er præget af intimitet, nærhed og emotionel kontakt.

Målet er bl.a. at hjælpe jer med at blive bedre til at tune ind på hinandens og egne følelser, lytte efter og respondere hensigtsmæssigt på det, som der er behov for.

Der sker markante skift i måden at være par på, når vi er opmærksom på de følelser, som er i spil, når vi lærer at kommunikere ud fra vores egne behov, og når vi responsivt omfavner vores partner på det følelsesmæssige grundlæggende plan, som vores behov for forbundethed og kontakt er.

Parterapi kan hjælpe jer, hvis …

 • I sidder fast i kommunikation præget af konflikter, skænderier og/eller magtkampe
 • fortidens sår og svigt har skabt et mønster af bebrejdelser, kritik og/eller jalousi
 • I er fanget i et mønster af følelsesmæssig distancering og bevæger jer længere og længere væk fra hinanden
 • føler jer alene/ensomme i forholdet og savner intimitet
 • I har oplevet utroskab, svigt og tillidsbrud
 • I står i en særlig belastende livssituationer og har svært ved at være en støtte for hinanden
 • jeres forhold har udviklet sig til et venskab uden romantik og fysisk kontakt
 • I har uløselige problemer og svært ved at samarbejde, f.eks. omkring forældreskab.

Det er svært at danse tæt uden at komme til at træde hinanden over tæerne. Men vi kan lære at blive i dansen og genfinde takten, selv når det sker.

Sådan foregår parterapi hos mig

Det er svært på forhånd at sige, hvor mange samtaler der er brug for i lige netop jeres situation. Det afhænger både af, hvad det er, I søger hjælp til, og hvilke ønsker I har. Nogle har brug for få samtaler til en konkret problemstilling andre er kommet ind i nogle samspilsmønstre, som de har siddet fast i længe, og så tager det længere tid at arbejde sig ud af dem igen.

Første parsamtale sætter rammen

Parterapi starter med en fælles samtale med jer begge, hvor fokus er på:

 • hvorfor I er kommet?
 • hvad I håber på at få ud af terapien?
 • hvilke ønsker I har for jeres forhold?
 • hvilke mønstre, der forhindrer jer i at nærme jer disse håb og drømme?

Allerede i den første samtale vil jeg sætte fokus på, hvordan rummet er imellem jer – dvs. den luft, som I skaber mellem jer via jeres måder at være sammen på. Vi vil begynde at kortlægge de mønstre, som opstår, når det bliver svært i jeres parforhold.

Den første samtale handler også om, at I får mulighed for at afgøre, om jeg er det rette til at hjælpe jer.

Samtale med jer hver især

Typisk vil den anden parsamtale bestå af to individuelle samtaler med jer hver især. Formålet med de individuelle samtaler er, at jeg kan få mere indsigt i …

 • hvor I hver især kommer fra?
 • hvilke erfaringer med tætte relationer, I har haft gennem livet?
 • hvilke særlige begivenheder, som har påvirket jer hver især og jeres parforhold?

De individuelle samtaler bidrager til min forståelse for, hvordan et forløb hos mig kan blive så effektivt som muligt.

Jeg vil på baggrund af jeres første fælles samtale og jeres individuelle samtaler komme med et bud på, hvordan et forløb kan se ud for jer.

Effekten ses mellem samtalerne

De efterfølgende samtaler er typisk fælles parsamtaler med jer begge. I skal gerne kunne begynde at mærke, at samtalerne bringer jer i den rigtige retning i løbet af 4-5 samtaler.

Et parterapeutisk forløb sætter gang i forandringsprocesserne, men det er vigtigt at være klar over, at det store forandringsarbejde ligger i den måde, som I selv arbejder med processen på uden for terapien. At I bevæger jer i den ønskede retning mellem samtalerne er en forudsætning for, at nogen forandringer kan finde sted. Det er vigtigt, at I begge er villige til at se på jer selv og arbejde med jeres egne forholdemåder.

Hvor ofte skal vi mødes?

Undersøgelser viser, at effekten af parterapi er størst, når der fastholdes et vist momentum i terapien og ikke går for lang tid imellem samtalerne i starten.

Jeg vil derfor typisk anbefale, at der ikke går mere end 1 til 2 uger imellem vores aftaler i starten. Herefter evaluerer vi sammen og tilrettelægger i fællesskab det videre forløb.

Efter forløbet er afsluttet vælger en del par at fortsætte med at komme 2-4 gange årligt for at holde sig selv og hinanden fast på de opnåede forandringer.

Hold fast i parterapien indtil I har det forhold til hinanden, som I ønsker at have. En del stopper, når problemerne er næsten løst og kommer så tilbage igen og igen for at få hjælp til nye opstående problemer, fordi de grundlæggende mønstre, som skaber problemerne, ikke er forandret.

Det er en god idé at betragte parterapi som en investering i udviklingen af jeres vigtigste relation, fremfor alene at se parterapi som en løsning på problemer.

Nogle har brug for mere eller andet end parterapi

I parterapi er det vigtigt, at begge parter er indstillet på, at der enten tages skridt i forhold til at nærme sig hinanden og arbejde med at udvikle relationen, eller at I er enige om, at der skal samarbejdes om at afvikle relationen.

Hvis der er meget stor tvivl om, hvorvidt du og din partner skal blive sammen, vil jeg anbefale et afklarende fælles forløb og/eller individuelle afklarende samtaler. I et afklarende forløb er der fokus på at hjælpe dig/jer med at finde frem til, hvad der er den rigtige retning fremover: At blive sammen eller gå hver til sit?

I nogle tilfælde er parterapi ikke velegnet, hvis f.eks.:

 • der er ubehandlede misbrugsproblemer
 • der er tilbagevendende fysisk eller psykisk vold
 • der er en igangværende affære, som der ikke er villighed til at afslutte
 • en af jer lider af svær depression, angst eller har en personlighedsforstyrrelse, som i svær grad påvirker de relationelle samspil.

Hvis du lever i et forhold præget af psykisk eller fysisk vold, kan grænserne for, hvad der er normalt og acceptabelt have rykket sig. Hvis du er det mindst i tvivl, så søg hjælp og rådgivning. Du kan få akut hjælp på krisecentre og hvis du er udøver af vold, kan du søge hjælp hos Dialog med Vold.

Hvis I vil vide mere, er I selvfølgelig altid velkomne til at kontakte mig.

Menu